czwartek, 15 listopad 2018
Ogłoszenie nr 500269088-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.
Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” – na podstawie opracowania pn. „Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego” w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego „ULICE NOWEJ PRAGI”
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” – na podstawie opracowania pn. „Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego” w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego „ULICE NOWEJ PRAGI”
Numer referencyjny  RZP-II-WI/15/DZP-1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym 1)wykonanie projektu budowlanego zamiennego obejmującego projekt zagospodarowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (w 6 egz.), 2)wykonanie projektów wykonawczych – (w 6 egz.), w tym: a) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, b) projekt zieleni, c) projekt gospodarki zielenią istniejącą, d) projekt małej architektury 3)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – w 6 egz., 4)wykonanie kosztorysów robót budowlanych wraz z szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w 2 egz. 2.Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu działki (m.in. zieleni, ciągów pieszych, miejsc wypoczynku i placu zabaw, ogrodzenia wraz z bramą i furtkami, śmietnika, miejsc postojowych dla rowerów, oświetlenia). UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r.). 3.Poszczególne opracowania należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw. 2)elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a)projekt budowlany i projekty wykonawcze – dla rysunków w formacie dwg/dxf; (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz.U. z 2012 poz.) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b)kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath); c)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz pdf. 3)Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 1.Rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2.Zakończenie: – w terminie do dnia 30.06.2020 r., w tym: 1) zakończenie dokumentacji projektowej – do dnia 27.02.2019 r. 2) zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 30.06.2020 r.

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV:

45112710-5,
71220000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt 6) Ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zakres niniejszego zamówienia pokrywa się z zakresem przewidzianym w SIWZ. Zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu o numerze 548749-N-2017 z dnia 12.07.2017, jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXXII ust. 7 przewidział udzielenie zamówień uzupełniających w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”. W ramach zamówień uzupełniających Zamawiający przewidział wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu wokół Pałacyku Konopackiego. Zgodnie z umową nr 47/DZP-2/2017 Wykonawca miał wykonać projekt zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy projekt zagospodarowania miał zostać wykonany na podstawie pracy konkursowej Ulice Nowej Pragi. W związku z tym w dniu 31.01.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem St. Warszawa reprezentowanym przez P. Piotra Sawickiego Z-cę Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a firmą WXCA Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia było wykonanie opracowania pn. „Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego w dzielnicy Praga Północ w Warszawie w odniesieniu do wyników konkursu architektoniczno – urbanistycznego Ulice Nowej Pragi”. Celem umowy było opracowanie najlepszego rozwiązania dla zagospodarowania terenu wokół Pałacyku Konopackiego oraz zaproponowanie nowych rozwiązań tak, aby możliwe było stworzenie najwyższej jakości przestrzeni publicznej w jego bezpośrednim otoczeniu. Dotychczasowy Wykonawca dokumentacji i robót (umowa nr 47/DZP-2/2017) firma Budimpol Sp. z o.o. wykonuje prace budowlane w budynku oraz na terenie inwestycji przy ul. Strzeleckiej 11/13 w zakresie ujętym w decyzji o pozwoleniu na budowę. Wobec tego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki obecnemu Wykonawcy na roboty uzupełniające dotyczące zagospodarowania, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) – jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

BUDIMPOL Spółka z o.o.,  ,  ul. Mroźna nr 13A,  03-654,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
p. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barańska

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 9 listopada 2018 godz 13:00
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 9 listopada 2018 godz 13:00