środa, 27 października 2021
Ogłoszenie nr 18578 – 2017 z dnia 2017-02-02 r.
Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.szrm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod:00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój 22.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/2/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynków (administracyjnego o kubaturze 2.970 m3 i gospodarczego o kubaturze 565 m3) poprzez budowę łącznika wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, na cele placówki opiekuńczo-wychowawczej i Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie działki zlokalizowanej w Warszawie przy ul. 11 Listopada 13/15, wg projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Roboty rozbiórkowe zewnętrzne wyburzenie dobudówki budynku gospodarczego; rozbiórka części wiaty na samochody osobowe; wyburzenie schodów na rampę rozładowczą budynku gospodarczego; 2)Budowa łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami – roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe; 3)Roboty rozbiórkowe wewnętrzne wyburzenie ścian wewnętrznych; wyburzenie klatki schodowej (w budynku administracyjnym); 4)Obniżenie płyty dennej na całej powierzchni rzutów budynków wraz z podbiciem fundamentów metodą odcinkową; 5)Budowa ścian działowych; 6)Budowa nowych klatek schodowych (budynek administracyjny); 7)Wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych; 8)Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 9)Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych; 10)Termomodernizacja elewacji, dachu/stropodachu i ścian pod poziomem terenu; 11)Wymiana warstw wykończeniowych podłóg; 12)Roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe; 13)Wymiana wszystkich obróbek blacharskich; 14)Roboty remontowe elewacji; 15)Rozbiórka starego i budowa nowego węzła cieplnego; 16)Skrócenie odcinka przyłącza c.o., likwidacja trasy przyłącza kanalizacyjnego, przesunięcie studzienki telefonicznej i fragmentu przyłącza telekomunikacyjnego; 17) Zagospodarowanie terenu wymiana nawierzchni dojazdu; zagospodarowanie terenów zielonych wraz z DFA i urządzeniami rekreacyjnymi; wycinka drzew kolidujących z inwestycją; wymiana uszkodzonych fragmentów ogrodzenia, remont ogrodzenia; 3.Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty: 1)Projekt budowlany, 2)Projekty wykonawcze, 3)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 4)Przedmiary robót, 5)Decyzja nr 169/2016 z dn. 07.11.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. 4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez zbrojarza-betoniarza, blacharza, dekarza, murarza, tynkarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy); – roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji); – roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji). 2)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.”

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45330000-9, 45310000-3, 45111291-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
Informacje dodatkowe Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.2) Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 02 lutego 2017 r.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)posiada doświadczenie: a)Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie**, przebudowie*** lub remoncie**** obiektu o charakterze użyteczności publicznej***** lub zamieszkania zbiorowego****** o wartości zamówienia co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych)******* każde; b)Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie** lub przebudowie*** budynku użyteczności publicznej******** lub zamieszkania zbiorowego****** o kubaturze objętej przedmiotem wykonanych robót co najmniej 3.000 m3 każde. 2)Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz posiada minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, b) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , c) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 1 : * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. *** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. **** Przez „remont” – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; ***** Przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB, z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt. ****** Przez budynek „zamieszkania zbiorowego” Zamawiający rozumie budynek sklasyfikowany pod nr 1130 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB. ******* W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień 02 lutego 2017 r. ******** Przez „budynek o charakterze użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust.2: Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1)Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3)Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4)Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5)Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ – w formie papierowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Kwota i termin wniesienia wadium. 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 77.500,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset i 00/100) 2)Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 18.03.2017 r. włącznie. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert. 4)Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Formy i miejsce wnoszenia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, 2)w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.); UWAGA! •W przypadku wnoszenia wadium w formach wymienionych w ppkt 2 – 5 beneficjentem tych dokumentów musi być: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31. •Oryginał wadium musi być złożony w siedzibie SZRM, w pokoju Nr 22, (I piętro). Kopia wadium powinna być złożona w ofercie. Wykonawca, dla celów dowodowych, powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w siedzibie SZRM. •Wadium w formie pieniędzy musi być wniesione przelewem – na niżej wskazany rachunek bankowy: Bank Handlowy: Nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 2067. z dopiskiem: „Wadium do przetargu na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” Nr sprawy: RZP-II-WI/2/DZP-1/2017. O uznaniu, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na wyżej wskazany rachunek bankowy. Kopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. 3. Inne wymagania dotyczące wnoszenia wadium. Złożone poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 4. Zwrot wadium. 1) Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 2) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5. 3) Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4 pkt 2, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 12 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/02/2017, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a)oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c)W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 p.o.Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 24795 – 2017 z dnia 2017-02-14 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 18578-2017
Data: 02/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/02/2017, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/02/2017, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
 p.o.Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański
 Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/częsci przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ-Wzór umowy-pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – pobierz

Załączniki od Nr 15 do 18 do SIWZ – pobierz

Załączniki od Nr 19 do 22 do SIWZ – pobierz

Załączniki od Nr 23 do 29 do SIWZ – pobierz

Załączniki od Nr 30 do 37 do SIWZ – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja).

Pismo z dnia 06.02.2017 r. – pobierz

Przedmiary robót w ath – Załączniki od Nr 30 do Nr 37 do SIWZ – pobierz

Pismo z dnia 14.02.2017 r. – pobierz

Pismo z dnia 17.02.2017 r. – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

DZP-1.260.1.2017. … JP                                                                                          21 lutego 2017 r.

RZP-II-WI/2/DZP-1/2017

L.dz. …………………….

………………………………………

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

             Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – informuje, iż w dniu 21.02.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 3.391.790,62 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto i okres rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wyszczególnienie

 

Cena zł brutto

 

 

Okres rękojmi

 

1 MIRMEX

Mirosław Klimkowski

ul. Małachowskiego 4/25

05-270 Marki

3.833.121,42

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

2 EKO-INVEST Sp. z o.o.

ul. Skrajna Nr 4

25-650 Kielce

3.221.717,95

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3 „ZAB-BUD”
Andrzej Zaboklicki
ul. Nowosielecka 14a lok.300-466 Warszawa

3.110.102,92

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

4 Konsorcjum firm:

 

WIMAKS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Narcyzowa 20 A

04-930 Warszawa

Lider Konsorcjum

i

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

ul. Sadowa 47

05-410 Józefów

3.300.816,05

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

5 Konsorcjum firm:

 

MS-BUILDING
Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

Lider Konsorcjum

i

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„ELKO” s.c.

Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski

ul. J. Kochanowskiego 60

96-500 Sochaczew

Członek Konsorcjum

3.799.999,42

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

6 Zakład Remontowo-Budowlany
„JANSAN” Jerzy Janusz
ul. Korotyńskiego 48/9902-123 Warszawa

3.699.571,20

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

7. E.W. Rental Sp. z o.o.

ul. Bysławska 82/304

04-993 Warszawa

 

3.393.448,30

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

8. A-Projekt Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

 

4.258.863,72

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

9. MPROJEKT POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Przewodowa 2904-874 Warszawa

4.654.859,97

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

10. PAMAR Sp. z o.o.

ul. Rozalińska 15

01-475 Warszawa

3.469.294,90

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

11. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

IZOLBUD Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 9

02-738 Warszawa

 

4.130.380,17

60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 p.o.Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/2/DZP-1/2017

Nr procedury: DZP-1.260.1.2017…..JP

22  marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a lok.3, 00-466 Warszawa  –  za cenę brutto 3.093.881,94 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.02.2017 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 11 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1) Oferta Nr 1 Wykonawcy: MIRMEX Mirosław Klimkowski, ul. Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki;
2) Oferta Nr 2 Wykonawcy: EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Skrajna 425-650 Kielce;
3) Oferta Nr 3 Wykonawcy: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a lok.3, 00-466 Warszawa;
4) Oferta Nr 4 Wykonawcy: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Narcyzowa 20 A,
04-930 Warszawa, Lider Konsorcjum i WIMAKS Toczyłowski Dariusz ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów;
5) Oferta Nr 5 Wykonawcy: Konsorcjum firm: MS-BUILDING Sp. z o.o. – Sp. K., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” s.c., Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski, ul. J. Kochanowskiego 60, 96-500 Sochaczew;
6) Oferta Nr 6 Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany „JANSAN”, Jerzy Janusz,  ul. Korotyńskiego 48/99, 02-123 Warszawa;
7) Oferta Nr 7 Wykonawcy: E.W. Rental Sp. z o.o., ul. Bysławska 82/304, 04-993 Warszawa;
8)  Oferta Nr 8 Wykonawcy: A-Projekt Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa;
9)  Oferta Nr 9 Wykonawcy: MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o., ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa;
10) Oferta Nr 10 Wykonawcy: PAMAR Sp. z o.o., ul. Rozalińska 15, 01-475 Warszawa;
11) Oferta Nr 11 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe, IZOLBUD Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa;

przy czym:

–  Oferta Nr 7 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Ustawy.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9, Oferta Nr 10 i Oferta Nr 11 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr  2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10 i Ofercie Nr 11 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres rękojmi”,  oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Razem
3 3 093 881,94

——————  x 60 = 60,0

3 093 881,94

 

 60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
2 3 093 881,94

——————  x 60 = 57,6

3 221 717,95

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

97,6
4 3 093 881,94

——————  x 60 = 56,2

3 300 816,05

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

96,2
10 3 093 881,94

——————  x 60 = 53,5

3 469 294,90

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

93,5
6 3 093 881,94

——————  x 60 = 50,2

3 699 571,19

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

90,2
5 3 093 881,94

——————  x 60 = 48,9

3 799 999,43

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

88,9
1 3 093 881,94

——————  x 60 = 48,4

3 835 795,33

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

88,4
11 3 093 881,94

——————  x 60 = 44,9

4 130 383,25

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

84,9
9 3 093 881,94

——————  x 60 = 44,8

4 142 072,93

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

84,8
8 3 093 881,94

——————  x 60 = 43,6

4 258 863,72

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

83,6

Zastępca Dyrektora

ds. technicznych

/-/

Jan Leśniewski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 56362 – 2017 z dnia 2017-03-31 r.
Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 18578-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 24795-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/2/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynków (administracyjnego o kubaturze 2.970 m3 i gospodarczego o kubaturze 565 m3) poprzez budowę łącznika wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, na cele placówki opiekuńczo-wychowawczej i Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie działki zlokalizowanej w Warszawie przy ul. 11 Listopada 13/15, wg projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Roboty rozbiórkowe zewnętrzne wyburzenie dobudówki budynku gospodarczego; rozbiórka części wiaty na samochody osobowe; wyburzenie schodów na rampę rozładowczą budynku gospodarczego; 2)Budowa łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami – roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe; 3)Roboty rozbiórkowe wewnętrzne wyburzenie ścian wewnętrznych; wyburzenie klatki schodowej (w budynku administracyjnym); 4)Obniżenie płyty dennej na całej powierzchni rzutów budynków wraz z podbiciem fundamentów metodą odcinkową; 5)Budowa ścian działowych; 6)Budowa nowych klatek schodowych (budynek administracyjny); 7)Wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych; 8)Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 9)Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych; 10)Termomodernizacja elewacji, dachu/stropodachu i ścian pod poziomem terenu; 11)Wymiana warstw wykończeniowych podłóg; 12)Roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe; 13)Wymiana wszystkich obróbek blacharskich; 14)Roboty remontowe elewacji; 15)Rozbiórka starego i budowa nowego węzła cieplnego; 16)Skrócenie odcinka przyłącza c.o., likwidacja trasy przyłącza kanalizacyjnego, przesunięcie studzienki telefonicznej i fragmentu przyłącza telekomunikacyjnego; 17) Zagospodarowanie terenu wymiana nawierzchni dojazdu; zagospodarowanie terenów zielonych wraz z DFA i urządzeniami rekreacyjnymi; wycinka drzew kolidujących z inwestycją; wymiana uszkodzonych fragmentów ogrodzenia, remont ogrodzenia; 3.Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty: 1)Projekt budowlany, 2)Projekty wykonawcze, 3)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 4)Przedmiary robót, 5)Decyzja nr 169/2016 z dn. 07.11.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. 4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez zbrojarza-betoniarza, blacharza, dekarza, murarza, tynkarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy); – roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji); – roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji). 2)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45111291-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT3879674.88
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert11
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki,  warszawa@zab-bud.pl,  ul. Nowosielecka 14a lok. 3,  00-466,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3093881.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3093881.94
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4258863.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 2 lutego 2017 godz 10:56
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 31 marca 2017 godz 12:46