poniedziałek, 13 lipiec 2020

RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 23 marca 2016 r.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

 1. Senatorska 29/31

00-099 Warszawie

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
 • Składanie ofert odbywa się w siedzibie Sprzedającego do dnia 06 sierpnia 2019 r., do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego (sala konferencyjna Nr 12), w dniu 06 sierpnia 2019 , o godz. 12.15.
 • Otwarcie ofert jest jawne.
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać          w siedzibie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (kod: 00-390) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w dniu 05 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00. Osobą do kontaktu jest p.  Piotr Motyliński, tel. 509 510 337.

 1. Rodzaj, typ i ilości sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Przedmiotem przetargu są składniki rzeczowe majątku ruchomego określone w Załączniku   Nr 1 do ogłoszenia.

 1. Wadium:
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, którego wysokość dla każdego składnika rzeczowego majątku ruchomego została określona w załączniku Nr 1.
 • Wadium należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:

80 1030 1508 0000 0005 5005 2067

 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Cena wywoławcza:
 • Ceny wywoławcze poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego zostały określone w Załączniku Nr 1.
 • Cena wywoławcza jest ceną minimalną brutto.
 1. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta złożona w drodze przetargu powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
 • Nazwę przedmiotu przetargu,
 • Oferowaną cenę nabycia określoną jednoznacznie w PLN (cyfrą i słownie) – oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza,
 • Dowód wpłacenia wadium (bankowe potwierdzenie przelewu),
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • Parafowany wzór umowy.

Wzór oferty – Formularz ofertowy stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

 1. Oferty zawierające wypełniony Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy: Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska29/31, Warszawa (kod: 00-099), w kancelarii (wejście od ul. Canaletta, na parterze, na prawo od wejścia) do dnia 06 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „OFERTA PRZETARGOWA – SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO”.
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Sprzedającego).
 1. Koszt sporządzenia oferty i odbioru zakupionych składników ponosi Oferent.
 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • Została złożona po wyznaczonym terminie,
 • Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę,
 • Cena podana w ofercie będzie niższa od ceny wywoławczej.
 1. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

 1. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, Komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
 1. W przypadku aukcji, Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w Załączniku Nr 1 ani nie odpowiada za wady ukryte.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży – Pobierz

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 4 – wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego – Pobierz

 

 

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 18 lipca 2019 godz 10:55
Ostatnia aktualizacja: szrm - 18 lipca 2019 godz 11:00