czwartek, 19 wrzesień 2019

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Warszawa: Dostawę mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl.
Numer ogłoszenia: 194296 – 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. Przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu oraz jego uruchomienia (dotyczy Części III). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wymagany termin całego zamówienia: w terminie do dnia 19.07.2013 r., w tym: a) dla Części I – w terminie do dnia 19.07.2013 r. b) dla Części II – w terminie do dnia 19.07.2013 r. c) dla Części III – w terminie do dnia 19.07.2013 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.14.10.00-2, 39.13.30.00-2, 33.19.22.30-3, 39.29.93.00-7, 34.92.84.80-6, 44.42.13.00-0, 30.19.59.00-1, 33.19.23.40-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych głównych dostaw, o którym mowa w Sekcji III.4.1) ogłoszenia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Część I – jedną dostawą mebli o łącznej wartości zamówienia co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto**; b) dla Część II – jedną dostawą mebli ze stali nierdzewnej o łącznej wartości zamówienia co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto**; c) dla Część III – jedną dostawą mebli medycznych o łącznej wartości zamówienia co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto**; * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz rozmieszczeniem lub dostawę wraz z montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 17.05.2013 r. 3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające, czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) albo dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że dostawy wymienione w Wykazie głównych dostaw zostały wykonane należycie. Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Uwaga! (a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. (b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ- załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 12:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; d) Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – Meble), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.14.10.00-2, 39.13.30.00-2, 34.92.84.80-6, 44.42.13.00-0, 30.19.59.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.07.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Meble ze stali nierdzewnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu. Szczegółowy zakre przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – Meble ze stali nierdzewnej), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.07.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Meble medyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu oraz jego uruchomienie (dotyczy Części III). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia (Część III – Meble medyczne), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.22.30-3, 33.19.23.40-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.07.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia cz. I – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia cz. II – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia cz. III – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotó należącej do tej samej grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rzut z oznaczeniem lokalizacji klatek – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Plan z numeracją o oznaczeniem pomieszczeń – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2013                                                                           27 maja 2013 r.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – informuje, że:

w Części III

unieważnił postępowanie w Części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Przedmiotowe zamówienie, Zamawiający podzielił na trzy części, w związku z czym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców mógł złożyć ofertę na wszystkie części lub na 2 dowolnie wybrane części lub na jedną dowolnie wybraną część (vide Rozdział VII ust. 1 SIWZ). W Części III do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.05.2013 r. do godz. 12:30 nie została złożona żadna oferta. Wystąpienie okoliczności faktycznych, o których mowa wyżej, stanowi przesłankę unieważnienia w Części III postępowania o udzielenie zamówienia, wobec czego Zamawiający, biorąc pod uwagę zapis art. 93 ust. 2 ww. ustawy, postanawia jak na wstępie.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2013                                                                  03 czerwca 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: JARD Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488), Al. Na Skarpie 21/11.
 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27 maja 2013 r. do godz. 12:30 zostały złożone
w Części I dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       Centrum SEDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koszalinie
(kod: 75-252), ul. Niepodległości 44-48
(Oferta Nr 1), 

2)       JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-488),
Al. Na Skarpie 21/11
(Oferta Nr 2). 

 

Oferty: Nr 1 i Nr 2 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
1 41.138,58_____________  x 100 =  37,2110.577,00 37,2 pkt
2  41.138,58_____________  x 100 =  100,041.138,58 100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2013                                                                         03 czerwca 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Centrum SEDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-252),
ul. Niepodległości 44-48.
 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27 maja 2013 r. do godz. 12:30 została złożona w Części II jedna Oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

Centrum SEDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koszalinie
(kod: 75-252), ul. Niepodległości 44-48
(Oferta Nr 1), 

 

Oferta Nr 1 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena Razem
1 84.132,00_____________  x 100 =  100,084.132,00 100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawa mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl
Numer ogłoszenia: 227856 – 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194296 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji ww. Przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu oraz jego uruchomienia (dotyczy Części III). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wymagany termin całego zamówienia: w terminie do dnia 19.07.2013 r., w tym: a) dla Części I – w terminie do dnia 19.07.2013 r. b) dla Części II – w terminie do dnia 19.07.2013 r. c) dla Części III – w terminie do dnia 19.07.2013 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.14.10.00-2, 39.13.30.00-2, 33.19.22.30-9, 39.29.93.00-7, 34.92.84.80-6, 44.42.13.00-0, 30.19.59.00-1, 33.19.23.40-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Meble

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38913,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41138,58
 • Oferta z najniższą ceną: 41138,58 / Oferta z najwyższą ceną: 110577,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Meble ze stali nierdzewnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum SEDNO, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46669,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84132,00
 • Oferta z najniższą ceną: 84132,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84132,00
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 17 maja 2013 godz 13:16
Ostatnia aktualizacja: akosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:34