niedziela, 22 październik 2017

  Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  W dniu 19 września 2017 r. w obecności Pana Michała Olszewskiego zastępcy prezydenta m. st. Warszawy między SZRM a firmą BUDIMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  szczegóły: http://szrm.pl/palacyk-konopackiego/

   

  czytaj więcej

  Zawarcie umowy na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  W dniu 19 września 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z Konsorcjum: Pan Tomasz Jezutek prowadzący działalność gospodarczą pn. „VARCO Tomasz Jezutek”Lider Konsorcjum VARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  szczególy: http://szrm.pl/dodatkowe-wejscie-do-zoo/

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  W dniu 13 września 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z Panem Piotrem Kurek „KUREK” z Maciejowic na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  szczególy: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-565583-n-2017-z-dnia-2017-08-08-r/

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  Dnia 06.09.2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: VARCO Tomasz Jezutek ul. Ratuszowa 11 lok. 265 03-450 Warszawa   (Lider) i VARCO Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa – za cenę brutto  1.199.858,31 zł.

  Więcej informacji: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-540961-n-2017-z-dnia-2017-06-29-r/

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  Dnia 06.09.2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:  „KUREK” Piotr Kurek ul. Rotmistrza Edmunda Cichego 1, 08-480 Maciejowice – za cenę brutto 293.994,58 zł.

  Więcej informacji: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-565583-n-2017-z-dnia-2017-08-08-r/

  czytaj więcej

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

  05.09.2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

  Wpłynęło 5 ofert:

  1. Studio Budowlane „UNITY” s.c.
   Małgorzata Tischner, Damian Cyrta
   ul. Kędzierskiego 2/66
   01-493 Warszawa                                347.962,00 zł brutto


  2. GiD Zespół Projektowy
   Grzegorz |Brewczyński
   ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135
   03-922 Warszawa                                445.567,50 zł brutto 


  3. BARTBUD Bartosz Rembowski
   ul. Husarska 60
   02-489 Warszawa                             1.188.180,00 zł brutto


  4. AGNUS Agnieszka Szustak
   ul. Białostocka 9
   03-741 Warszawa                                868.300,05 zł brutto 


  5. Nobile Polska Sp. z o.o.
   ul. Rumiana 55/57 lok. 1
   02-954 Warszawa                                776.700,72 zł brutto 

   

  szczegoły: http://szrm.pl/2017s-143-294874/

  czytaj więcej

  Opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.

  W dniu 4 września została zawarta umowa na opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie z firmą JAPO Jan Poborski z Rudy Śląskiej.

  Przedmiot umowy obejmuje wykonanie koncepcji adaptacji nieruchomości w dwóch wariantach: w wariancie I – z garażem podziemnym ok. 600 m2 z wjazdem od Stalowej oraz w wariancie II – bez garażu podziemnego (z powiększoną kondygnacją parteru o pomieszczenia magazynowe i miejsca parkingowe zapewniając wjazd od Stalowej).

  Wykonawca przygotuje analizę przedprojektową obejmującą zagadnienia takie jak: opracowanie warunków ochrony p. poż. w zakresie ewakuacji ludzi, w zakresie dróg ewakuacyjnych i wymaganych dojazdów pożarowych służących prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Straży Pożarnej; opracowanie uwarunkowań realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę analizę stanu istniejącego zagospodarowania terenu.

  Firma JAPO Jan Poborski wykona Projekt koncepcyjny zawierający m.in.:

  – wizualizację 3d nowoprojektowanego budynku, jego otoczenia oraz projektowanego zagospodarowania terenu, przy założeniu lokalizacji inwestycji w północnej części działki;

  – opis rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji;

  – Firma pozyska pozytywne opinie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Metra Warszawskiego oraz Zarządu Praskich Terenów Publicznych;

  – wystąpi o uzyskanie wstępnych informacji technicznych możliwości przyłączenia do sieci: ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz światłowodowej, weryfikacja możliwości wykorzystania istniejących przyłączy;

  – określi szacunkowe koszty prac projektowych i robót budowlanych, rozbiórkowych i instalacyjnych;

  – przygotuje spis wymaganych opracowań projektowych, ekspertyz, uzgodnień, procedur i decyzji administracyjnych oraz rodzajów robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego;

  – sporządzi opis zaprojektowanej dostępności, wymagane zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową, do wszystkich podstawowych funkcjonalności obiektu, w myśl definicji „projektowania uniwersalnego”.

  Koszt opracowania ‘Koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie’ wyniesie 51.660,00 zł brutto. Zgodnie z umową Wykonawca przygotuje ją do 3 grudnia 2017 r.

  Wspomniana nieruchomość zlokalizowana jest na Pradze-Północ na działce ew. nr 19 z obrębu 4-13-02 między ulicami: Stalową, Szwedzką i Strzelecką w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej mieszczącej się w starych zabytkowych kamienicach (również wymagających remontu), w ostrej granicy sąsiadujących działek. Obecnie administratorem nieruchomości jest ZGN Praga-Północ.

  Wybrana ‘Koncepcja adaptacji nieruchomości’ obejmie 3 budynki usługowo-magazynowe tworzące zwartą zabudowę w formie litery ‘U’, o rożnych gabarytach i zróżnicowanym sposobie użytkowania, okalające podwórko.

  Pierwszy z budynków, pustostan oznaczony literą ‘A’, zlokalizowany jest bezpośrednio przy komunikacji pieszej wzdłuż ulicy Stalowej. W dwukondygnacyjnym obiekcie mieściły się kiedyś: lokal gastronomiczny i pracownia stolarska.

  Pięciokondygnacyjny budynek ‘B’, usytuowany w ostrej granicy na końcu wąskiej działki, z uwagi na stan techniczny – decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wyłączony jest z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki.

  W parterowym budynku ‘C’ znajduje się stacja TRAFO, rozdzielnia elektryczna, pustostany oraz pomieszczenie usługowe – zakład wulkanizacyjny.

  czytaj więcej

  „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

  Aktualny stan inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

  szczegóły: http://szrm.pl/przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-3/

  czytaj więcej

  Zakończenie prac budowlanych w „Ośrodku Nowolipie”.


  W dniu 28 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się odbiory prac budowlanych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” (adres inwestycji: ul. Nowolipie 25B, Warszawa Wola).
  Użytkownikiem – od ponad 20 lat – jest Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Głównym zadaniem Ośrodka jest aktywizowanie osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
  Roboty budowlane rozpoczęto 1 września 2016 r. Celem modernizacji ‘Ośrodka Nowolipie’ było dostosowanie budynku wybudowanego w latach pięćdziesiątych do obowiązujących standardów i potrzeb seniorów.
  Zakres prac budowlanych obejmował m.in.: demontaże i prace rozbiórkowe (elementów dachu, ścianek działowych, stolarki drzwiowej i okiennej); roboty konstrukcyjne (w tym: przebudowę dachu, wzmocnienie i uzupełnienie stropów, przebudowę klatek schodowych, izolacje); roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, sufity podwieszane, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, prace elewacyjne, wykończenie pomieszczeń sanitarnych, prace malarskie); montaż wind, pełną wymianę i modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przebudowę węzła cieplnego.
  Obiekt dostosowano do potrzeb osób starszych i z częściową niepełnosprawnością.
  Autorem opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum było Biuro Projektów Inżynierskich, natomiast Wykonawcą modernizacji obiektu – firma A-Projekt Sp. z o.o.
  Obecnie trwa procedura wyboru Oferenta na dostawę wyposażenia kuchni, stołówki i klubokawiarni.
  W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę mebli i wyposażenia obiektu, zgodnie z funkcją poszczególnych pomieszczeń.

  szczegóły: http://szrm.pl/modernizacja-osrodka-nowolipie/

  czytaj więcej

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  25.08.2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Wpłynęły 4 oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Spółka z o.o.
   ul. Paderewskiego 10/2
   85-075 Bydgoszcz                          523.365,00 zł brutto


  2. Firma Projektowo-Budowlana
   Tomasz Graf
   ul. Sosnowa 6/2
   71-468 Szczecin                 582.774,00 zł brutto


  3. Pas Projekt Sp. z o.o.
   ul. Plantowa 5
   05-830 Nadarzyn                687.447,00 zł brutto


  4. AGNUS
   Agnieszka Szustak
   ul. Białostocka 9
   03-741 Warszawa               524.779,50 zł brutto

   

  szczegoły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-567835-n-2017-z-dnia-2017-08-11-r/

   

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  W dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  szczególy: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-565583-n-2017-z-dnia-2017-08-08-r/

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24

  Aktualny stan inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  Aktualny stan inwestycji pn. ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  szczegóły: http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/

  czytaj więcej

  Nowy wybieg dla panter śnieżnych.

  W dniu 17 sierpnia 2017 r. odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowano nowy wybieg dla panter śnieżnych. Inwestycję nadzorował Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.
  Nowe lokum dla Irbisów zlokalizowane jest przy alei głównej, w sąsiedztwie lwów i tygrysów. Pierwszym nowym mieszkańcem warszawskiego ogrodu zoologicznego jest dwuletni samiec Irbisa śnieżnego – Jamir, który oswaja się jeszcze z nową sypialnią i wybiegiem. Jego koleżanka o imieniu Ayana już niedługo dołączy do mieszkańców ZOO.

  szczegóły: http://szrm.pl/budowa-wybiegu-dla-panter-snieznych-w-miejskim-ogrodzie-zoologicznym/

  czytaj więcej

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Termin składania ofert : 25 sierpnia 2017 r., godzina: 11:30,
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-567835-n-2017-z-dnia-2017-08-11-r/

  czytaj więcej

  „Budowa Szpitala Południowego”.

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

  szczegoły: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa poskromu dla słoni”.

  Termin składania ofert : 24 sierpnia 2017 r., godzina: 11:30,
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-565583-n-2017-z-dnia-2017-08-08-r/

  czytaj więcej

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej.

  W dniu 28 lipca 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

  Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 5 września 2017 r. o godz. 11:30.

  Ogłoszenie o zamówieniu numer 2017/S 143-294874 na „Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej” – Więcej informacji: http://szrm.pl/2017s-143-294874/

  Informacje uzupełniające

  Zakres zadania obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego budynku przy ul. Korkowej 119/123, w którym mieszczą się poczta i sklep.

  W tym miejscu zaprojektowany zostanie budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, pomieszczeniami gospodarczymi, piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi, a na parterze zostaną zlokalizowane punkty handlowo-usługowe.

  Na parterze przewidziane zostały również siedziby dla: Biblioteki, Wawerskiego Centrum Kultury, Straży Miejskiej oraz Poczty Polskiej, natomiast na trzech-czterech kondygnacjach znajdą się mieszkania komunalne dla 60 rodzin. Będą to lokale 1-,2-,3- i 4-pokojowe, z przeważającą ilością mieszkań jednopokojowych o powierzchni użytkowej ok. 25 i 30 m2.

  Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na I kwartał 2019 roku.

   

   

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia:
  31.07.2017 04.08.2017 r. do godz. 10:00 04.08.2017 r.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 31 lipca 2017 r.

  dostawę Routera dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  czytaj więcej

  Otwarcie ofert na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” .

  Dnia 28 lipca 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  Wpłynęło 7 ofert:

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o.
   ul. Świdnicka 31
   50-066 Wrocław                                                                         9 274 200,00


  2. EUROBUDOWA Sp. z o.o.
   ul. Orzechowa 25
   02-244 Warszawa                                                                     13 364 085,94


  3. LUBREN Sp. z o.o.
   ul. Niecała 3/6
   20-080 Lublin                                                                               9 991 290,00


  4. BUDIMPOL Sp. z o.o.
   ul. Mroźna 13A
   03-654 Warszawa                                                                         8 789 000,01


  5. A-PROJEKT Sp. z o.o.
   ul. Sarmacka 5G
   02-972 Warszawa                                                                         9 836 959,23


  6. Konsorcjum Firm:
   1)   MS BUILDING Sp. z o.o.-Sp. k. – Lider konsorcjum
   ul. Marszałkowska 111
   00-102 Warszawa
   2)  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” S.C.
   Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski – Członek konsorcjum
   ul. J. Kochanowskiego 60
   96-500 Sochaczew                                                                        8 300 000,00


  7. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o.
   ul. Dominikańska 9
   02-738 Warszawa                                                                        10 147 500,00

   

  szczegoły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-548749-n-2017-z-dnia-2017-07-12-r/

  czytaj więcej

  Dostawa wyposażenia kuchni, stołówki i klubokawiarni dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

  Dnia 24 lipca 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: Dostawę wyposażenia kuchni, stołówki i klubokawiarni dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

  Wpłynęło 5 ofert:

  1. GAMA Plawgo & Zawisza Sp. j.
   ul. Szczecińska 25A
   75-122 Koszalin                                247.230,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAG
   Grażyna Król-Piekarska
   ul. Jana Styki 3
   64-920 Piła                                        244.706,43 zł
  3. PHPU Zuber
   Andrzej Zuber
   ul. Krakowska 29C
   50-424 Wrocław                                 245.311,20 zł
  4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
   PHU „BMS” Sp. j.
   Z. Bielecki
   ul. Staszica 22
   82-500 Kwidzyn                                  227.863,65 zł
  5.  Invest Horeca Bistro
   Mariusz Gajdos
   ul. Zawiszy Czarnego 24
   33-300 Nowy Sącz                              239.533,90 zł

  czytaj więcej

  „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

  W dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE „ERGO” Gardziej Ryszard z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku (płd. – wsch.) na laboratorium, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

  szczególy: http://szrm.pl/23948-2/

  czytaj więcej

  „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  W dniu 21 lipca 2017 roku, odbyła się wizja lokalna budynku zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 11/13 w ramach  postępowania o udzielenie zamówieni publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  szczegóły: http://szrm.pl/palacyk-konopackiego/

  Ogłoszenie nr 548749-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

   

   

   

  czytaj więcej

  Zakończenie prac remontowo – konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarneckiego 49 na Starym Żoliborzu.

  Zakończenie prac remontowo – konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarneckiego 49 na Starym Żoliborzu.

   W dniu dzisiejszym (19 lipca) zaprezentowano efekty prac remontowo – konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Czarneckiego 49 na Starym Żoliborzu.

  Stołeczny Konserwator Zabytków, Michał Krasucki określił obiekt jako referencyjny. 

  Prace remontowo – konserwatorskie trwały od września 2016 do czerwca br. (przez 10 miesięcy) i odbywały się pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków (dalej SKZ).

  Autorem Projektu renowacji elewacji była Firma „ZOLTAR” S.C. Bożeny i Tadeusza Rojewskich.

  Elewacja ze względu na liczne ślady pocisków po walkach w czasie powstania warszawskiego jest naoczną utrwaloną kartą historii Warszawy, dlatego dołożono należytej staranności, aby zachować powierzchnię elewacji możliwie najbardziej w pierwotnej formie.

  Przed przystąpieniem do prac na całości budynku zinwentaryzowano ponad 3000 otworów po kulach. Były dwie koncepcje SKZ na ich wyeksponowanie. Pierwsza obejmowała zabezpieczenie wszystkich otworów i wyeksponowanie ich poprzez nałożenie tynku dedykowanego tylko do ostrzelin i nałożonego w ostrzelinie tak, by jego lico cofnięte było około 1 cm w stosunku do pozostałego tynku elewacji budynku. Ostatecznie jednak zdecydowano, że postrzeliny zostaną wyeksponowane wyraźniej i tylko na całej elewacji ściany wschodniej i na fragmencie ściany północnej (od strony boiska) do jej I pilastra – w miejscach najbardziej eksponowanych dla turystów i mieszkańców.

  Ze względu na przesłanie historyczne obiektu, zły stan i degradację, prace przy tejże inwestycji były wyspecjalizowane, przebiegały wieloetapowo i wykonywane były z wyjątkową starannością i dbałością o jak najwierniejsze odtworzenie i zabezpieczenie poszczególnych elementów ścian.

  Do uzupełnień z cegły klinkierowej: dekoracji, budowy komina, schodów i pergoli zużyto 4300 sztuk cegieł klinkierowych wyprodukowanych na specjalne zamówienie. Zlecenie wykonała cegielnia z okolicy Gozdnicy, ta sama, która wytworzyła cegły do budowy obiektu przed wojną. Jest to cegła szkliwiona w szkliwie solnym, o składzie i wyglądzie niemalże identycznym z cegłą oryginalną (w kolorze: cieniowany brąz). Proces jej wytwarzania trwał aż 8 tygodni. Do remontu wykorzystano również część cegieł z rozbiórki, jednak nie była to ilość wystarczająca, co wymusiło zakup większej ilości cegieł niż planowano.

  Zakres remontu obejmował wizytówkę działań wojennych – otwory po kulach, które zostały oczyszczone manualnie i zabezpieczone chemicznie, z pozostawieniem wyraźnie widocznego czerwonego ceglanego podłoża. Obecnie widocznych jest ok. 1100 otworów na eksponowanych fragmentach obu ścian.

  Proces zabezpieczania elewacji z pozostawionymi ostrzelinami odbył się zgodnie z wytycznymi „Programu konserwacji elewacji wschodniej – frontowej i wschodniego przęsła elewacji północnej – zakwalifikowanych do pozostawienia w formie „świadków””, opracowanego przez mgr konserwacji dzieł sztuki i zabytkoznawstwa, Barbarę Kubisę.

  Pozostałą powierzchnię muru ceglanego już bez tynku oryginalnego oczyszczono ręcznie i kilkukrotnie przeprowadzono zabiegi odsalania. Na powierzchniach zagrzybionych, pokrytych mchami lub glonami zastosowano zabiegi biobójcze. Pozostawiono maksymalną ilość oryginalnych tynków, ubytki w oryginalnych tynkach uzupełniono tynkiem według recepty zbliżonej do tynku oryginalnego. Uzupełnienie  wykonano ręcznie metodą tynkarską cyklinowania, aby zachować pierwotną strukturę. Wszystkie głębokie pęknięcia i rysy ścian, uszkodzenia zespolono ze sobą prętami spiralnymi. Zachowana została pierwotna kolorystyka elewacji i zniwelowano wizualne różnice nowego i starego tynku poprzez nałożenie laserunku.

  W wyniku tych działań uzyskano kolorystykę „starej bieli”. W ostatniej warstwie laserunku zastosowano mikę nadającą elewacji srebrzysto-biały połysk.

  Odtworzono 5 mb zabytkowego komina i przywrócono do pierwotnej wysokości – ok. 13 metrów.

  Schody – ze względu na zły stan – odtworzono w całości, od fundamentów, z zastosowaniem wspomnianej cegły klinkierowej wykonanej na zamówienie. Powierzchnia schodów ze stopnicami wynosi ok. 17 m2, a wygląd schodów został przywrócony do wyglądu sprzed 1939 roku. Nawierzchnia schodów została uszorstniona w sposób niewidoczny, aby zachować przepisy BHP.

  Pergolę o dł. ok. 20 m również odtworzono w całości z cegły klinkierowej (6 słupów o wys. 3 m).

  Ponadto, wykonano 2 daszki nad wejściami od strony południowej, dziedziniec oraz kompleksowe obróbki blacharskie z zalecanej blachy tytanowo-cynkowej, niekolidującej wizualnie z ozdobnymi elementami  parapetów z cegły klinkierowej.

  Wykonawcą prac remontowo-konserwatorskich było Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków „Mateusz” Sp. z o.o. Sp. k.

  Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,4 mln zł brutto.

  szczegóły: http://szrm.pl/zabytkowy-budynek-przy-ul-czarnieckiego-49/

  czytaj więcej

  „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”

  Aktualny stan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”

  szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

   

  czytaj więcej

  „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  Termin składania ofert : 28 lipca 2017 r., godzina: 11:30,
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-548749-n-2017-z-dnia-2017-07-12-r/

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  Termin składania ofert : 14 lipca 2017 r., godzina: 11:30,
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-540961-n-2017-z-dnia-2017-06-29-r/

   

  czytaj więcej

  Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”.

  Aktualny stan inwestycji pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”.

  szczegóły: http://szrm.pl/modernizacja-osrodka-nowolipie/

  czytaj więcej

  ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku przy ul. Czarnieckiego 49″.

  Aktualny stan inwestycji pn. ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49″.

  szczegoły: http://szrm.pl/zabytkowy-budynek-przy-ul-czarnieckiego-49/

  czytaj więcej

  Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

  Aktualny stan inwestycji pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  więcej informacji: http://szrm.pl/modernizacja-alei-glownej-w-zoo/

  czytaj więcej

  Woliery rehabilitacyjne dla zagrożonych ptaków

  Aktualny stan inwestycji pn.”Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  więcej informacji: http://szrm.pl/reintrodukcja-zolwia-woliery-rehabilitacyjne-i-sprzet/

  czytaj więcej

  Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Południowego

  Akt erekcyjny
  budowy Szpitala Południowego w Warszawie

  Działo się to 9 czerwca 2017 roku w Warszawie, kiedy prezydentem miasta stołecznego Warszawy była Hanna Gronkiewicz-Waltz,
  a przewodniczącą Rady Miasta była Ewa Malinowska-Grupińska,
  w obecności władz samorządowych, przedstawicieli wykonawcy oraz zaproszonych gości,
  został wmurowany Akt Erekcyjny pod budowę Szpitala Południowego.

  Powstanie szpitala jest wyrazem troski o życie i zdrowie wszystkich mieszkańców stolicy.

  Z końcem 2016 roku rozpoczęto realizację nowego budynku przez konsorcjum
  Erbud S.A. i STRABAG Sp. z o.o.

  Niech to powstające zaszczytne dzieło zostanie pomyślnie zakończone,
  a po oddaniu dobrze służy mieszkańcom, pracownikom i współpracownikom szpitala.

  Niniejszym akt erekcyjny podpisują:

  Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st Warszawy
  Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady Miasta st. Warszawy
  Paweł Barański  Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów
  Józef Adam Zubelewicz Członek Zarządu ERBUD S.A
  Dariusz Kolasa Dyrektor Techniczny Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Strabag Sp. z o.o.

  Wszyscy wyżej podpisani trwają w przekonaniu, że każdy pacjent szpitala otrzyma profesjonalną, kompleksową pomoc medyczną oraz ciepło, życzliwość i wsparcie.

  Warszawa, 9 czerwca 2017 r.

  więcej informacji: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

  czytaj więcej

  Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  więcej informacji: http://szrm.pl/budowa-wybiegu-dla-panter-snieznych-w-miejskim-ogrodzie-zoologicznym/

   

   

   

  czytaj więcej

  Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15

  Aktualny stan inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

  więcej informacji: http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej

  Aktualny stan inwestycji pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  więcej informacji: http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/

  czytaj więcej

  Budowa boisk przy ul. Patriotów 90

  W dniu 31 maja 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego przy Młodzieżowym  Ośrodku Wychowawczym nr 3 im. Grzegorza Maja w Warszawie  – ul. Patriotów 90.

  szczegoły: http://szrm.pl/budowa-boisk-przy-ul-patriotow-90/

   

   

   

   

   

  czytaj więcej

  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku (płd. – wsch.) na laboratorium, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku (płd. – wsch.) na laboratorium, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.

  Termin składania ofert: 14.06.2017 r., godzina: 11:30
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  szczegóły: http://szrm.pl/23948-2/

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa Szpitala Południowego”

  więcej informacji: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  30.05.2017 r. 14.06.2017 r. do godz. 11:30 14.06.2017 r. godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 521086-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku (płd. – wsch.) na laboratorium, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.
  DZP-1.260.25.2017

  czytaj więcej

  Uroczyste odsłonięcie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego

  13 maja 2017 r.  odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pomnik usytuowany jest przy al. Wojska Polskiego, gdzie Pilecki został aresztowany 19 września 1940 r. przez hitlerowców i wywieziony do obozu Auschwitz.

  więcej informacji: http://szrm.pl/budowa-pomnika-witolda-pileckiego-2/

  Kalendarium budowy pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.

  19 września 2014 r.

  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłosiło konkurs na koncepcję pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Był to konkurs realizacyjny, jednoetapowy. W grudniu 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Została wybrana koncepcja wykonana przez Jacka Kicińskiego i Rafała Stachowicza z Siemianowic Śląskich. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 60 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu.

  Projekt przedstawia jasną sześcienną bryłę z granitu, a ze szczeliny wyłania się rozbijając ją od środka postać rotmistrza w mundurze i rogatywce. Całokształt ma symbolizować zdobycie upragnionej wolności/niepodległości. Mniejsze pęknięcia po bokach bryły to znak, że walczących o niepodległą Polskę było więcej. Pomnik usytuowany będzie w pobliżu domu rotmistrza przy al. Wojska Polskiego 40, gdzie został aresztowany 19 września w 1940 r. przez hitlerowców i wywieziony do obozu Auschwitz.

  8 grudnia 2015 r..

  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego podpisało umowę z: Rafałem Stachowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Stachowicz Pracownia Projektowa oraz Jackiem Kicińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „MORFES” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego za kwotę 172 500,00 zł brutto.

  17 marca 2016 r.

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Panem Jackiem Kicińskim „MORFES” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na wykonanie rzeźby na pomnik Witolda Pileckiego wraz ze szczeliną przecinającą granitowy sześcian – za kwotę 414 720,00 zł brutto.

  3 czerwca 2016 r.

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Panem Sławomirem Chudoba Firma Kamieniarska ROAD MEMORY – Sławomir Chudoba z siedzibą w Grabowcu na dostawę kamienia do wykonania pomnika Witolda Pileckiego oraz następnie na przechowanie kamienia i wykonanie próbnego montażu na łączną kwotę 575 060,00 zł brutto.

  27 października 2016 r.

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Konsorcjum NOBILE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z siedzibą w Warszawie – Lider Konsorcjum i REVIBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu przyłączy mediów,  zagospodarowaniu terenu, ułożeniu i krystalizacji płyt granitowych o wielkości 1mx1m wokół pomnika, za kwotę 575 038,54 zł brutto.

  Łączna kwota realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pomnika Witolda Pileckiego” – 1 737 318,54 zł brutto

  Termin kompleksowej realizacji budowy pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego – 10 maja 2017 r.

  Uroczyste odsłonięcie pomnika – 13 maja 2017 r.

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  Aktualny stan inwestycji „Budowa Szpitala Południowego”.

  więcej informacji: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

   

   

   

   

  czytaj więcej

  Uroczyste odsłonięcie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego

  Prezydent m.st. Warszawy
  Hanna Gronkiewicz – Waltz
  wraz z rodziną Rotmistrza Witolda Pileckiego

  ma zaszczyt zaprosić
  na uroczyste odsłonięcie pomnika
  Rotmistrza Witolda Pileckiego

   

   

   

   

  więcej informacji: http://szrm.pl/budowa-pomnika-witolda-pileckiego-2/

  czytaj więcej

  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”

  W dniu 9 maja 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z Konsorcjum firm: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Spółka komandytowa (Lider Konsorcjum) i Panem Szymonem Hermanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ARCHI – PROJEKT SZYMON HERMAN, na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

  Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

  więcej informacji: http://szrm.pl/opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-przetargowej-wraz-z-pelnieniem-nadzoru-autorskiego-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-warszawska-przestrzen-technologiczna-centrum-kreatywnosci/

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  Termin składania ofert: 25.05.2017 r., godzina: 11:30
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-502636-n-2017-z-dnia-2017-05-09-r/

  czytaj więcej

  „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A” – zawarcie umowy

  W dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z Konsorcjum firm: WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.

  więcej informacji: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-38227-2017-z-dnia-2017-03-07-r/

   

  czytaj więcej

  Remont elewacji zabytkowego budynku przy ul. Czarnieckiego 49

  Aktualny stan inwestycji:

  • odtworzenie komina kotlowni,
  • odtworzenie schodów zewnętrznych wejścia głównego i kuchennego,
  • kontynuacja prac renowacyjnych elewacji.

  więcej szczegółów: http://szrm.pl/zabytkowy-budynek-przy-ul-czarnieckiego-49/

  czytaj więcej

  Budowa Szpitala Południowego

  Aktualny stan realizacji inwestycji:

  • zrealizowano zabezpieczenie wykopu,
  • wykonywano płytę fundamentową oraz roboty związane z elementami pionowymi (ściany, słupy) na kondygnacji (-2),
  • trwają roboty przygotowawcze związane z likwidacją kolizji sieci CO.

  więcej informacji: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

  czytaj więcej

  „Budowa poskromu dla słoni”.

  W dniu 19 kwietnia br. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z firmą APS 97 Bartosz Kozłowski z Piaseczna na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa poskromu dla słoni”.

   

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

  Termin składania ofert: 4 maja 2017, godzina: 11:30
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-66606-2017-z-dnia-2017-04-14-r/

   

  czytaj więcej

  Montaż rzeźby – „Budowa pomnika Witolda Pileckiego”

  1 marca 2017 roku rozpoczął się montaż rzeźby w wyciętej wcześniej szczelinie w granicie na wewnętrznej konstrukcji stalowej za pomocą wkręcanych kotew.

  więcej informacji: http://szrm.pl/budowa-pomnika-witolda-pileckiego-2/

   

  czytaj więcej

  montaż pomnika Witolda Pileckiego

  27 lutego 2017 r. rozpoczęły się prace montażowe pomnika Witolda Pileckiego.

  więcej informacji: http://szrm.pl/budowa-pomnika-witolda-pileckiego-2/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji „Budowa Szpitala Południowego”

  Aktualny stan inwestycji „Budowa Szpitala Południowego”

  więcej informacji: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”

  „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta” wykonywana w ramach projektu.: „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”.

  więcej informacji: http://szrm.pl/muzeum-warszawy-przy-rynku-starego-miasta/

   

   

   

   

   

  czytaj więcej

  Ekspozycja dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładka dla zwiedzających – ogłoszenie przetargu

   

  Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

   

  Dnia 8 lutego br., SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  Termin składania ofert: do dnia 24.02.2017 r. do godz. 11:30

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/

   

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  08.02.2017 r. 24.02.2017 r. do godz. 11:30 24.02.2017 r. o godz. 12:00 rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 22029 – 2017 z dnia 2017-02-08 r.

  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.
  ZDP-1.260.9.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.01.2017 r. do dnia 24.01.2017 r. do godz. 11:30 24.01.2017 r. o godz. 12:00 unieważniony

  Ogłoszenie nr 4703 – 2017 z dnia 2017-01-09 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  DZP.1.260.66.2016.4.BD

  czytaj więcej

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków – otwarcie ofert

  logo

  Dnia 27 grudnia 2016 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt ”.
  Wpłynęły 4 oferty:

   

  1. AG-COMPLEX Sp. z o.o
   ul. Płytowa 14
   03-046 Warszawa                    492.005,26
  2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
   „GOLDBUD” Mirosław Parys
   ul. Kościuszki 6
   07-130 Łochów                         307.500,00
  3. VARCO Sp. z o.o. Sp. k.
   ul. Ratuszowa 11 lok. 265
   03-450 Warszawa                     467.400,00
  4.  SUPERBUILD Sp. z o.o.
   ul. Cyklamenów 14
   04-798 Warszawa                     238.251,00

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-363127-2016-z-dnia-2016-12-09-r/

   

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  09.12.2016 r. 27.12.2016 r. do godz. 11:30 27.12.2016 r. o godz. 12:00 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 363127 – 2016 z dnia 2016-12-09 r.

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.
  DZP-1.260.63.2016

  czytaj więcej

  Wybieg dla panter śnieżnych w ZOO

  I. Informacje o inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, dz. nr ew. 5 w obrębie 4-15-01, 03-461 Warszawa – Praga-Północ.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Wykonawca robót: ŁUNIBUD Spółka Jawna Łuniewski z Warszawy

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: APS 97 Bartosz Kozłowski z Piaseczna

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  W dniu 17 sierpnia 2017 r. odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowano nowy wybieg dla panter śnieżnych. Inwestycję nadzorował Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.
  Nowe lokum dla Irbisów zlokalizowane jest przy alei głównej, w sąsiedztwie lwów i tygrysów. Pierwszym nowym mieszkańcem warszawskiego ogrodu zoologicznego jest dwuletni samiec Irbisa śnieżnego – Jamir, który oswaja się jeszcze z nową sypialnią i wybiegiem. Jego koleżanka o imieniu Ayana już niedługo dołączy do mieszkańców ZOO.

  czerwiec 2017

  marzec 2017

  * panter śnieżnych (irbisów) jeszcze nie możemy podziwiać w ZOO ponieważ wybieg dla tych pięknych „kotów” jest w trakcie budowy. Warszawski Ogród Zoologiczny ma jednak innego nowego mieszkańca – MANULA, małego drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych.

  grudzień 2016

  listopad 2016

  • 11 października 2016 roku na budowie odbyło sie spotkanie, na którym została zaakceptowana przez Projektanta oraz Użytkownika próbka sztucznych skał.
  • 13 kwietnia 2016 roku rozpoczęto roboty budowlane.

  • 6 kwietnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą ŁUNIBUD Spółka jawna Łuniewski na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
  • 25 listopada 2015 roku Decyzja Nr 300/2015 – zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę.
  • 25 listopada 2015 roku Decyzja Nr 299/2015 – udzielająca pozwolenia na rozbiórkę klatek panter śnieżnych.
  • 29 października 2015 roku Decyzja Nr 2258N/15 – Stołeczny Konserwator Zabytków zezwala SZRM na prowadzenie prac polegających na budowie wybiegu dla panter.
  • 28 kwietnia 2015 roku SZRM podpisał umowę z firmą APS 97 Bartosz Kozłowski na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  III. Zakres prac budowlanych

  Roboty budowlane polegające na wykonaniu wybiegu dla panter śnieżnych wraz z budynkiem i zagospodarowaniem terenu, nawiązującym do skalnego krajobrazu naturalnych siedlisk irbisów, obejmą:

  – rozbiórkę istniejącej klatki dla panter śnieżnych z drewnianym domkiem schronem oraz donicy kamiennej,

  – budowę nowego budynku dla panter śnieżnych z dwoma wybiegami zewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu,

  – wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, centralnego ogrzewania, wodnej (woda zimna i ciepła – przepływowy podgrzewacz wody), kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, nawadniania i spustu wody ze zbiorników wodnych,

  – zagospodarowanie terenu,

  – zieleń nawiązującą do naturalnych siedlisk panter.

  IV. Opis obiektu

  Idea projektu wybiegu zakłada przeniesienie naturalnego środowiska życia zwierząt na teren wybiegu w Warszawskim ZOO. Pantery śnieżne w okresie letnim występują w terenie górzystym. Wraz z nastaniem zimy przenoszą się w niższe partie terenu, porośnięte lasem. Rozmieszczenie stref krajobrazowych podyktowane jest sąsiedztwem zadrzewień i skał na terenach przyległych. Od strony południowej rozciąga się krajobraz leśny. Stanowi on zacienione miejsce dla zwiedzających. Drzewa znajdujące się wewnątrz wybiegu dają cień panterom. Środkowa część wybiegu to strefa przejściowa krajobrazu trawiastego. Przechodzi z krajobrazu leśnego delikatnie w krajobraz skalisty, stanowiący ostatnia strefę krajobrazową. W wybiegach zaprojektowano wolierę, która pozwala na swobodne oglądanie zwierząt. Dystans między wybiegiem, a obserwatorem w miejscach siatki wynosi 1,5 m. Do miejsc widokowych na wybiegi, zapewniono bezprogowy dojazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Pantery śnieżne Eter i Fala (Wrzesień 2011)

  czytaj więcej

  Centrum Kreatywności Targowa 56 już otwarte

  Dnia 30 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kreatywności Targowa 56, które jest jedną z pierwszych miejskich inwestycji dedykowanych sektorowi kreatywnemu.  Centrum Kreatywności Targowa to ponad 3000 mkw. przestrzeni dedykowanej przedsiębiorcom: – 33 pracownie twórcze – 6 sal konferencyjnych – powierzchnia wystawiennicza – czytelnia miejska – concept store (miejsce na promocję pomysłów inkubowiczów) – przestrzeń eventowa (m.in. przeszklony 360-metrowy dziedziniec).

  więcej informacji: http://szrm.pl/inwestycje/w-realizacji/centrum-kreatywnosci-targowa-56-2/  czytaj więcej